Számlázás

A díjfizetés gyakorisága lehet havi, féléves vagy éves.

A díjak a tárgyidőszakra előre fizetendők a UPC Direct szolgáltatója által megküldött számla alapján, a számlán megjelölt fizetési határidőig; ha a számlán a fizetési határidő nem került feltüntetésre, akkor legkésőbb az adott hónap 15. napjáig. Amennyiben ezen határidő lejárta előtt legalább 8 nappal az előfizető ügyfélszolgálatunkon nem jelzi, hogy a számlát nem kapta kézhez, úgy a számla a UPC Direct szolgáltatója általi megküldését követő 8. napon kézbesítettnek minősül.

A megbízás elfogadásának átfutási ideje 2-3 hónap, az elindulásáig az előfizetési díjat az általunk küldött készpénz-átutalási megbízáson tudja kiegyenlíteni. Csoportos beszedési megbízás esetén normál esetben nem küldünk csekket. Azonban, ha a banktól azt a visszajelzést kapjuk, hogy a 

  • számlaszám megszűnt 
  • a leemelendő összeg limitálva lett, 
  • nem áll rendelkezésre megfelelő összeg, 

így a szolgáltatási díjat nem tudtuk leemelni a számlájáról, abban az esetben küldünk Önnek készpénz-átutalási megbízást is. Kérjük, hogy ebben az esetben a csekk befizetése mellett ellenőrizze le a bankjánál, hogy miért volt sikertelen a csoportos beszedés. Csekket mellékelünk a számlalevél mellé abban az esetben is, ha a csoportos beszedési megbízást az Ön számlavezető bankja még nem rögzítette nyilvántartásában. 

Késedelmes díjfizetés (fizetési határidőn túli befizetés) esetén a késedelmes napokra a mindenkor hatályos Ptk. 6:48.§ (1). bekezdése, üzleti előfizetők esetén 6:155. § (1)-(2) bekezdés eszerinti késedelmi kamatot számítjuk fel, valamint az ÁSZF rendelkezései szerint a szolgáltatást korlátozhatjuk.

  • Tört havi díj: új előfizetői szerződés esetén a választott programcsomag számlázási gyakoriságának egységénél (havi, féléves, éves) kisebb időszakra vonatkozó terhelés.
  • Havi/féléves/éves díj: Választott programcsomagnak megfelelően a számlázási gyakoriság egységének teljes időszakára vonatkozó terhelés.
  • Letéti díj: A szerződés hatálya alatt a technikai berendezések biztosítékául szolgáló díj. (A jelenlegi kampányos feltételeknek megfelelően ez a díjtétel elengedésre kerül, így ez a tétel nem jelenik meg.)

Prémium csomag/csatorna lemondása esetén a visszajáró tört havi díjat a következő hónapban jóváírjuk

A havidíjak kiegyenlítése történhet postai készpénz-átutalási megbízás, banki átutalás illetve csoportos beszedési megbízás, belföldi postautalvány, vagy – Díjnet rendszer használata esetén – bankkártyás fizetés útján.  Kérjük, mindenképpen vegye figyelembe, hogy a csoportos beszedési megbízás érvénybe lépéséig (kb. két-három hónap) az előfizetési díjakról csekket küldünk. Amennyiben külön nem nyilatkozik a díjfizetés módjáról, úgy cégünk automatikusan csekket fog küldeni Önnek tárgyhónap 5-ig. 

A UPC Direct telefonos ügyfélszolgálata hétköznapokon reggel 8 és este 20 óra között áll rendelkezésre. Hétvégén számlázással kapcsolatos ügyintézésre nincs lehetősége.

A Jegyzőkönyv aláírása után megközelítőleg 1 hónappal postai úton történik a visszafizetés. Amennyiben a Jegyzőkönyvben bankszámlaszámot ad meg, a visszautalás történhet banki úton is. Ehhez azonban a lemondó nyilatkozat során jelezni kell, hogy az összes berendezés visszaszolgáltatásra került, majd a túlfizetéses számlára visszautalási igényt kell leadni.

A számlázási időtartam a Szolgáltató számlázási rendszeréhez igazodik, a havi gyakoriság esetén a tárgyhó 5. napjától a következő hónap 04. napjáig, a féléves fizetési gyakoriság a január 5-től július 4. napjáig, illetőleg a július 5-től a január 4. napjával záruló szolgáltatási időszakra, míg az eves díjfizetés a minden év január 5. napjától a következő év január 4. napjáig terjedő időszakra terjed ki.

A Szolgáltató az Előfizető szerződésszegése miatt a Szolgáltatás korlátozására az Előfizető egyidejű értesítése mellett az alábbi esetekben jogosult:

  • ha Előfizető a műsorjelet jogosulatlanul vételezi, a kódolt műsorjelet jogosulatlanul dekódolja;
  • az Előfizetőnek a díjtartozásról szóló felszólításban megjelölt, legalább 30 (harminc) napos fizetési határidő elteltét követően is esedékes díjtartozása van; 
  • ha az Előfizető akadályozza vagy veszélyezteti a Szolgáltató hálózatának működését, vagy; 
  • az Előfizető a Szolgáltatást a Szolgáltató hozzájárulása nélkül harmadik személy részére továbbértékesíti, vagy azt hálózati szolgáltatás céljára használja.

A Szolgáltató köteles az Előfizető kérelmére a Szolgáltatás haladéktalan visszakapcsolására, ha az Előfizető annak okát megszünteti, és erről a Szolgáltató hitelt érdemlő módon tudomást szerez. A visszakapcsolási díj mértéke az ÁSZF 2/b. mellékletében kerül meghatározásra. 

A Szolgáltató a Szolgáltatás korlátozásának időtartama alatt csökkentett díjat jogosult számlázni. Ennek mértékét az ÁSZF 2/b. melléklete is tartalmazza.