Általános Szerződési Feltételek

1. Előfizető és szolgáltató - ki kicsoda?
Az itt szereplő Általános Szerződési Feltételek tartalmazzák az Ön előfizetői jogait és kötelezettségeit olyan szolgáltatás igénybevételére vonatkozóan, amelynek révén Ön harmadik személyek feladó és műholdas kapacitásán keresztül televíziós és rádiós csatornákat tartalmazó, feltételes hozzáférésen alapuló szolgáltatás-csomagokhoz férhet hozzá (a továbbiakban: „Szolgáltatás”). Az előfizető lehet természetes személy vagy jogi személy. A szóban forgó szolgáltatást a UPC DTH nyújtja. A jelen szerződésben szereplő „Ön” megnevezés és ragozott formái az előfizetőre, a „mi” megnevezés és ragozott formái pedig a UPC DTH-ra vonatkoznak.

Elérhetőségeink:
Levelezési cím: 1462 Budapest, Pf. 560
Ügyfélszolgálat: 06/40-150-150
Honlap: hu.upcdirect.com

Ügyfélszolgálati irodák: kérjük, tekintse meg a vonatkozó listát honlapunkon. Az Ügyfélszolgálati irodák listája nem hivatalos része a szerződésnek. Fenntartjuk a jogot, hogy az ügyfélszolgálati irodák közé előzetes értesítési kötelezettség nélkül újakat vegyünk fel, vagy a meglévők közül egyeseket megszüntessünk, amely esetben ennek megfelelően módosítjuk a honlapunkon megtalálható listát is.

2. Szerződés

2.1 Szerződés

A szolgáltatás nyújtásának alapja a UPC Direct szolgáltatások nyújtására vonatkozó szerződés (a továbbiakban: "Szerződés"). Az alábbi dokumentumok a szerződés szerves részét képezik:
a) Általános Szerződési Feltételek,
b) árlista,
c) egyéb szerződéses dokumentumok, amelyek jellege alapján világosan kitűnik, hogy szerződéses jogviszonyt képviselnek Ön és mi közöttünk (pl. kampányok, akciós feltételek).

2.2 Mikor tekintjük a szerződést megkötöttnek?

A szolgáltatást Ön megrendelheti telefonon, e-mailben, honlapunkon keresztül vagy személyesen, üzleti partnereinknél (forgalmazóinknál), illetve ha forgalmazónk személyesen felkeresi Önt otthonában. A szerződést megkötheti írásban, szóban, telefonon keresztül (vagy más módon, a technikai adottságainktól függően). A szerződés akkor válik hatályossá, amikor általunk és Ön által jóváhagyásra került.

2.3 A szerződés megkötésének feltételei

Szerződést abban az esetben tudunk kötni Önnel, ha megadja a személyazonosításához szükséges valamennyi adatot (3.1), valamint bemutatja érvényes személyi igazolványát vagy valamilyen más személyazonosításra alkalmas okmányát. Szerződéskötéskor kérhetjük Öntől, hogy igazolja az adott szolgáltatási cím használatára szóló jogosultságát is, pl. mutassa be egy vonatkozó kifizetett közüzemi számla másolatát. Ez a követelmény vonatkozik a szolgáltatási cím későbbi megváltoztatására is. Amennyiben jogi személyként kíván szerződést kötni, szükségünk van a cégkivonat másolatára, valamint adószámára, amennyiben rendelkezik ilyennel.


A szerződéskötést az alábbi esetekben tagadhatjuk meg:

a)     amennyiben a szolgáltatás nyújtása műszakilag megoldhatatlan; vagy

b)     Önnek tartozása van a UPC DTH-nál, vagy fennálló tartozása van bármely más társaságnál; vagy

c)     Ön nem fogadja el a szerződést, beleértve az itt szereplő Általános Szerződési Feltételeket, illetve az árlistát is.

2.4 A szolgáltatás módosítása

Amennyiben Ön módosítani kívánja a jelenlegi szolgáltatást, pl. további szolgáltatást kíván igénybe venni, vagy meg kívánja szüntetni a szolgáltatás bizonyos részét (a továbbiakban: „szolgáltatás módosítás”), kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot honlapunkon keresztül, telefonon vagy írásban. Saját biztonsága érdekében kapcsolatfelvételkor személyes adatainak (pl. nevének, címének, születési dátumának stb.) megkérdezésével minden esetben ellenőrizzük személyazonosságát, különösen, ha telefonon keres meg bennünket. A kért szolgáltatás módosítást azonnal, de – egyéb megállapodás hiányában – legkésőbb 15 napon belül végrehajtjuk, azonban kérjük, hogy kérése előtt ellenőrizze, nem sérti-e meg ezzel hűségnyilatkozatát (lásd az 5.4.2. pontot), amennyiben rendelkezik ilyennel. A szolgáltatás módosítása attól a pillanattól lép érvénybe, amikor szolgáltatás módosításra vonatkozó kérését teljesítettük.

Abban az esetben, ha a mediaboxot a szerződés megszűnése/megszüntetése nélkül szolgáltatja vissza (pl. szolgáltatásmódosítás esetén), a mediabox visszajuttatására kettő lehetőség kínálkozik:

(a) lehetősége van személyesen visszajuttatni a mediaboxot bármelyik forgalmazói ponton;

(b) amennyiben a módosítás műszaki változtatásokat is szükségessé tesz és amennyiben Ön erre igényt tart, a hivatalos, ügyfélszolgálaton tett jelzése alapján megszervezzük ezen átalakítások elvégzését forgalmazók bevonásával, és ezzel egy időben megtörténik a mediabox cseréje a forgalmazó által kiszámlázott díj ellenében.

2.5 Mikor vagyunk jogosultak módosítani a szerződéses feltételeket?

2.5.1 Ha módosítjuk a szerződés feltételeit (pl. az Általános Szerződési Feltételeket, az árlistát vagy az általunk nyújtott szolgáltatás körét), erről ügyfeleinket honlapunkon keresztül, illetve más, megfelelő módon tájékoztatjuk.

2.5.2 Amennyiben a szerződés feltételeit az Ön hátrányára jelentősen módosítjuk (pl. megemeljük a díjakat, jelentősen csökkentjük az előfizetői csomagban található televíziós csatornák számát, vagy megszüntetünk néhány leggyakrabban nézett csatornát), erről Önt legalább 30 (harminc) nappal előre értesítjük honlapunkon, vagy egyéb megfelelő eszköz segítségével (pl. a bizonylathoz csatolt értesítő levélen). Amennyiben Ön az adott módosítást nem fogadja el, felmondhatja a szerződést azzal a dátummal, amelyen az adott szerződésmódosítás életbe lép, de legkésőbb 10 (tíz) nappal a tervezett változtatások életbe lépése előtt. Ellenkező esetben technikailag nem áll módunkban felmondását feldolgozni és a szerződést megszüntetni. Ön nem jogosult a szerződés fenti felmondására, ha a szerződés feltételei jogszabályi változás vagy állami hatóságok döntése miatt módosulnak.

2.5.3 Amennyiben Ön nem mondja fel a szerződést, úgy kell tekinteni, hogy a szerződéses feltételek bejelentett módosításának napján a szerződés módosításra kerül.

2.6 A szerződés időtartama

2.6.1 Az Önnel megkötött szerződés – a 2.6.2. pontban meghatározott esetet kivéve – határozatlan időtartamra szól.

2.6.2 Önnek meghatározott kedvezményért (5.4) lehetősége van hűségnyilatkozatot aláírni. Hűségnyilatkozat aláírása esetén szerződése a hűségnyilatkozatban megjelölt időtartam lejártáig tartó határozott időre szól Határozott idejű szerződésének időtartama a lejárat napját követően határozatlan időre meghosszabbodik azzal, hogy a hűségnyilatkozatból eredő kötelezettségek a határozatlan idő alatt Önt nem terhelik. Ez a rendelkezés a 2014. április 29. napját megelőzően kötött olyan előfizetői szerződésekre is irányadó, amelyek tekintetében Ön hűségnyilatkozatot vállalt, feltéve, hogy Ön 2014. április 29. napját megelőzően a határozatlan időtartamra történő meghosszabbítás tekintetében kifejezetten másképp nem nyilatkozott.

2.7 Hogyan szüntethető meg a szerződés?

A szerződés megszüntethető közös megegyezéssel, vagy felmondható egyoldalúan, illetve bizonyos esetekben a szerződéstől el lehet állni az alább említett módokon. Egyéb kikötés hiányában a szerződés az alábbi módokon szüntethető meg:

(a)   írásban;

(b)  a honlapunkon megtalálható webes űrlap kitöltésével; vagy

(c)   telefonos ügyfélszolgálatunkon keresztül.

Felhívjuk figyelmét, hogy bármely módot választja is, felmondásának tartalmaznia kell a szerződés minden vonatkozó adatát (nevét, címét, szerződés-, illetve ügyfélszámát), amely adatoknak egyezniük kell az általunk nyilvántartott adatokkal. Amennyiben a szerződést a jelen ÁSZF alapján mi mondjuk fel, a felmondást írásban, tértivevényes levélben, vagy amennyiben Ön hozzájárult, elektronikus dokumentumban vagy elektronikus levélben küldjük meg Önnek.

2.7.1   Rendes felmondás

A szerződést Ön 8 (nyolc) napos rendes felmondással indoklás nélkül megszüntetheti; amennyiben Ön szerződését a hűségidőn belül kívánja megszüntetni, kérjük, tekintse meg az erre vonatkozó következményeket a 5.4.2. pont alatt. A felmondási időszak kezdete a felmondás benyújtásának dátuma. A szerződés részünkről 60 (hatvan) napos felmondási idővel szüntethető meg, az Önnek szóló rendes felmondás megküldésével.

2.7.2   Azonnali hatályú és egyéb rendkívüli felmondás

A szerződés azonnali hatállyal megszüntethető (az Ön által a társaságunknak megküldött, vagy általunk az Önnek megküldött) azonnali hatályú felmondással vagy elállással. Elállás esetén a szerződés megszüntetése annak törlését jelenti.

2.7.2.1 Ön:

(a) A hűségidőszak megsértésére vonatkozó, szerződés szerinti kötbér megfizetésének kötelezettsége nélkül, azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést, ha a szolgáltató szerződésszegést követ el oly módon, hogy 15 (tizenöt) napot meghaladóan bizonyítható módon nem nyújt szolgáltatást, amit pl. bizonyíthat úgy, hogy Ön a teljesítés fennakadásának kezdetekor panasszal élt, és az adott szerződésszegésre nem az Ön hibájából került sor; vagy

(b)  elállhat a szerződéstől a szerződés megkötésének dátumától számított 8 (nyolc) napon belül, ha a szerződéskötésre egy Önt az otthonában személyesen felkereső forgalmazónál, vagy távollevők közötti megrendelés alapján (pl. telefonon vagy a honlapon keresztül) került sor.

2.7.2.2 A szerződést 30 napos felmondási idővel mondhatjuk fel, amennyiben Ön az esedékes díjat a jogkövetkezményekre figyelmeztető első értesítés elküldését legalább 15 nappal követő második értesítés megtörténtét követően sem egyenlítette ki. A szerződést nem mondjuk fel, ha tartozásának összege nem éri el a havi előfizetési díjának összegét (vagy amennyiben Ön tízezer forintnál magasabb előfizetési díjat fizet, a tízezer forintot), és az egyébként nem vitatott, illetve az esedékes és nem vitatott további díjakat folyamatosan fizeti. A késedelmes fizetésre vonatkozó további rendelkezéseket a 4.7.2 pont tartalmazza.

A jelen pont szerinti fizetési értesítésünket – a bizonylaton való feltüntetésen kívül – szóban, telefonon keresztül, valamint elektronikus úton (elektronikus dokumentumban vagy elektronikus levélben) is közölhetjük Önnel, feltéve, hogy az elektronikus értesítéshez előzetesen hozzájárult.

2.7.2.3 A szerződést jogosultak vagyunk 15 napos határidővel felmondani, amennyiben:

(a) (Ön a szerződéskötéshez szükséges adatok (3.1) között valótlan információt ad meg, vagy a szerződésben valótlan adatokat tüntet fel;

(b) hozzájárulásunk nélkül egy Öntől különböző személy veszi igénybe a szolgáltatást (4.4.1);

(c) Ön veszélyezteti szolgáltatásunk biztonságát, pl. kártyamegosztással (4.4.2.).


2.7.3   Hogyan vonható vissza a szerződés felmondása vagy az attól való elállás?

Ön a szerződés felmondását, illetve a szerződéstől való elállást egyszerűen visszavonhatja, ha jelzi nekünk telefonon, weboldalunkon található űrlapon vagy írásban, hogy továbbra is igénybe kívánja venni a szolgáltatást, amely esetben a szerződés továbbra is érvényben marad, mintha a felmondást vagy elállást Ön nem is kezdeményezte volna. Az erre vonatkozó értesítést azonban még a szerződés megszűnése előtt be kell nyújtani.

2.7.4   A szerződést megszűntnek tekintjük az előfizető, mint szerződő fél elhalálozásának időpontjától. Ebben az esetben a mediaboxok visszavételéért és elszállításáért nem számítunk fel díjat. Amennyiben azonban az örökösök az előfizető elhalálozását indokolatlanul jelentős késedelemmel (pl. néhány hónap elteltével) jelentik csak be, jogunkban áll a szolgáltatásért felszámítani ugyanazt a díjat, amelyet az előfizetőnek eredetileg felszámítottunk volna.

2.8 A szerződés átruházása

A szolgáltató és az előfizető megállapodhat egy harmadik személlyel az Ön meglévő szerződésének e harmadik személyre történő átruházásáról, amennyiben Ön a szolgáltatási címről kiköltözik, és a harmadik személy kész a szerződésből fakadó valamennyi jogot és kötelezettséget átvállalni, továbbá a harmadik személy megfelel az új szerződés kötésére vonatkozó valamennyi követelménynek, és szerződést köt velünk.

A jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával Ön elfogadja, hogy a UPC DTH jogosult a szerződésből származó jogait és kötelezettségeit harmadik személyre átruházni.

2.9 Ügyfélkapcsolat

Kérjük, kizárólag ügyfélszolgálatunkat vegye igénybe (telefonon, postai levélen vagy honlapunkon keresztül) kapcsolatfelvétel céljából, és szíveskedjen mindig azonosítani magát az Önhöz tartozó valamennyi vonatkozó adata segítségével (név, cím, ügyfélszám). Ezen adatok meg kell egyezzenek az általunk nyilvántartott adatokkal.

2.10 Kapcsolattartási információk Önnek

Kapcsolattartás céljából a szolgáltató lehetőség szerint az előfizető által megadott e-mail címet használja. Személyes kapcsolattartás vagy SMS küldése céljából az Ön által megadott levelezési címet és telefonszámot is használjuk, egyébként pedig a szolgáltatás igénybevételére megadott szolgáltatási címét alkalmazzuk. Amennyiben a kapcsolattartásra megadott elérhetőségeiben változás történik, és e változásokról nem értesít bennünket (3.2), továbbra is az eredetileg megadott elérhetőségi címen keresztül tartjuk Önnel a kapcsolatot. Tájékoztatjuk, hogy az így megküldött küldeményeinket kézbesítettnek tekintjük. Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben ajánlott küldeményeink átvételét elmulasztja vagy megtagadja, azokat szintén kézbesítettnek tekintjük, mivel azok ily módon az Ön ellenőrzése alá kerültek.

3. Előfizetőknek szóló információk és személyes adataik védelme

3.1. A szerződés megkötéséhez szükséges információk

Ahhoz, hogy szerződést köthessünk Önnel, az alábbi személyes adatokra van szükségünk: vezetékneve, keresztneve, anyja neve, lakcíme, szolgáltatási cím, ha az eltér a lakcímtől, születési helye és ideje. A felsorolt adatok hiányában nem köthetünk Önnel szerződést. Ismernünk kell továbbá személyi igazolványának vagy valamely más személyazonosító okmányának, illetve lakcímkártyájának számát. Egyéb személyes adatait önkéntesen hozhatja tudomásunkra. Amennyiben jogi személy köt szerződést, a cégek azonosításához általánosságban használt adatok megadása szükséges.

3.2. Előfizetői adatok módosítása

Amennyiben a szerződésben szereplő bármely adatában változás áll be, a változásról mielőbb, de legkésőbb a változás keltétől számított 15 (tizenöt) napon belül értesítenie kell ügyfélszolgálatunkat. Vonatkozik ez a kapcsolattartási címre is, ahová minden írásos dokumentumot megküldünk Önnek. Amennyiben a változásokról későn értesít bennünket, nem vagyunk kötelesek a korábbi bizonylatokat utólag másolatban kibocsátani.

3.3. Adatvédelem

Honlapunkon, az „Előfizetői adatvédelmi szabályzat” menüpont alatt további információkat találhat pl. arról, hogyan kezeljük az Ön személyes adatait, hogyan védjük azokat, illetve, hogy Ön milyen jogokkal rendelkezik saját személyes adataival kapcsolatban.

3.4. Milyen célból kezeljük az Ön személyes adatait, és meddig őrizzük azokat meg?

Személyes adatait csak annyiban kezeljük, amennyiben ez szükséges pl. ahhoz, hogy jogszabályi kötelezettségeinknek eleget tegyünk, hogy szerződést köthessünk, hogy teljesíthessük a szerződést (a szolgáltatás nyújtásához, bizonylat kiállításhoz, az Önnel folytatott kommunikációhoz stb.). Személyes adatait csak annyi ideig kezeljük, ameddig a fenti célok megvalósításához erre feltétlenül szükség van, de semmiképpen nem hosszabb ideig, mint a vonatkozó jogszabályok által előírt megőrzési időtartam (pl. adózási, számviteli célokból). Felhívjuk figyelmét, hogy a szerződés megszűnését/megszüntetését követően személyes adatait nem áll módunkban törölni, amennyiben ezeket az adatokat kötelező megőrizni az előzőekben említett megőrzési időszakban.

3.5. Hogyan kezeljük az adatokat, és ki más kezeli még azokat?

Az adatokat kézi és automatizált úton gyűjtjük és kezeljük. Alkalmazottaink titoktartásra kötelezettek, és munkájuk részeként kiképeztük őket az általuk hozzáférhető adatok védelmére. Az adatokat saját magunk illetve harmadik személyek (adatfeldolgozók) bevonásával gyűjtjük. Konkrétan telefonos ügyfélszolgálatunk számos ügyfélszolgálati szolgáltatást végez a nevünkben, amelyek között szerepel a személyes adatok kezelése is. Partnereink szigorú titoktartási kötelezettséggel bírnak, üzletkötőik megfelelő képzésben részesültek a személyes adatok jogszerű kezelését illetően. Egyes adatfeldolgozók pl. adminisztratív vagy technikai támogatást nyújtanak számunkra a szolgáltatás nyújtása vagy egyéb kapcsolódó tevékenységek során, illetve kereskedelmi vagy marketing kampányokat szerveznek számunkra. Az adatokat csak a legszükségesebb mértékben, a fent meghatározott célokra bocsátjuk az adatfeldolgozók rendelkezésre, és írásbeli szerződést is kötöttünk velük a személyes adatok kezeléséről, tehát a személyes adatok védelme érdekében e partnereink is ugyanazokkal a kötelezettségekkel rendelkeznek, mint amelyek bennünket is kötnek.

3.6. Hogyan ajánlhatjuk Önnek szolgáltatásunkat?

3.6.1. Előfizetői hozzájárulás

Szolgáltatásainkat, illetve partnereink promóciós ajánlatait csak akkor juttathatjuk el Önhöz (csak akkor küldhetünk kereskedelmi közléseket), ha Ön erre előzetesen engedélyt adott. Ilyen értelmű engedélyét bármikor visszavonhatja.

3.6.2. Hogyan ajánlhatjuk a szolgáltatásokat?

Szolgáltatásainkról szóló ajánlatainkat levélben, bizonylatlevélben elhelyezett szórólap formájában, e-mailben vagy telefonon juttathatjuk el Önhöz. Felhívjuk azonban figyelmét, hogy a bizonylat több pontján is lehetőségünk van feltüntetni Önnek szóló információkat. Ezeket a területeket szolgáltatásunk reklámozására is felhasználhatjuk anélkül, hogy Öntől erre előzetes jóváhagyást kellene kérnünk, mivel azok bizonylataink szerves részét képezik.

3.7. Személyes adatok kezelésével kapcsolatos előfizetői jogok

Ön jogosult tájékoztatást kapni arról, milyen személyes adatait kezeljük, milyen mértékben és milyen célból, illetve, hogy kik a címzettjei ezeknek az adatoknak. Amennyiben Ön úgy ítéli meg, hogy személyes adatainak részünkről történő kezelésének módja az Ön magánéletének védelmébe illetve törvénybe ütközik, magyarázatot kérhet tőlünk ezzel kapcsolatban. Kérheti továbbá tőlünk adatai állapotának korrigálását is, többek között személyes adatainak zárolását, helyesbítését, kiegészítését vagy törlését. Amennyiben kérésének teljesítésével nincs megelégedve, kérjük, vegye fel a kapcsolatot Adatvédelmi felelősünkkel (akinek e-mail címét honlapunkon, az „Előfizetői adatvédelmi szabályzat” menüpont alatt találhatja meg).

3.8. Rögzített telefonbeszélgetés

Szeretnénk, ha Ön elégedett lenne szolgáltatásunkkal. Ennek érdekében ügyfeleinkkel folytatott beszélgetéseinket minőségbiztosítási célból rögzítjük, hogy minden panaszt és kérést megfelelőképpen rögzíthessünk.

3.9. Hátralékosok nyilvántartása

Amennyiben Ön díjhátralékba kerülne, erről a tényről jogunkban áll tájékoztatni a vonatkozó adósnyilvántartásokat, illetve jogunkban áll más vállalkozásokkal információt cserélni hátralékosi előéletéről. A szerződés aláírásával Ön a fentieket elfogadja.

4. Szolgáltatás

4.1. Milyen szolgáltatásokat nyújtunk és melyek az elérhető csatornák?

Az Önnek nyújtott szolgáltatási listát megtalálja a Szerződési Feltételek Összesítőben, vagy az Ön és mi közöttünk létrejött megállapodásban. Jelenlegi szolgáltatásaink listáját megtalálhatja honlapunkon. A csatornakiosztás nem hivatalos része a szerződésnek. Fenntartjuk a jogot egyes csomagokon belül új csatornák hozzáadására, csatornák cseréjére vagy megszüntetésére, illetve csatornák egyik csomagból másikba való áthelyezésére, amelynek megfelelően a honlapunkon közzétett csatornakiosztást módosítjuk, de ezzel kapcsolatban előzetes értesítési kötelezettségünk nincs. Amennyiben azonban a televízió-csatornák számát jelentősen csökkentenénk, vagy az Ön által előfizetett csomagban található néhány leggyakrabban nézett csatornát megszüntetnénk, a 2.5.2 pont szerinti előzetes értesítés gyakorlatát alkalmazzuk.

4.2. Mikortól nyújtjuk a szolgáltatást?

Egyéb megállapodás hiányában szolgáltatásunkat az aktiválás napjától nyújtjuk Önnek, amely a szerződés megkötésének napját jelenti. Az aktiválásért az árlistának megfelelő aktiválási díjat számíthatunk fel Önnek.

4.3. A kültéri egység és a mediabox telepítése

A telepítést Ön saját magának is elvégezheti (amennyiben mi nem biztosítunk Önnek mediaboxot), vagy megrendelheti valamelyik partnerünktől, amelyek listája honlapunkon megtalálható. Ebben segítséget tudunk Önnek nyújtani. Felhívjuk azonban a figyelmét, hogy a telepítés minden jogi és pénzügyi vonatkozása minden esetben kizárólag a szerelő vagy forgalmazó és Ön között létrejött külön ügylet, a telepítésért tehát felelősséget nem vállalunk. Ettől függetlenül, az Ön érdekeinek védelmében megállapodhatunk a szerelőkkel vagy forgalmazókkal a szerelés ajánlott díjtételeit illetően. Ebben az esetben az ajánlott díjtételeket honlapunkon közzétesszük. Amennyiben Ön többlakásos lakóházban él, javasoljuk, hogy mielőtt szerződést kötne velünk, ellenőrizze a társasházi szabályokat, vajon engedélyezik-e parabola antenna szerelését az épület külső falára vagy a teraszra.

4.4. A szolgáltatás igénybevétele

4.4.1. Ki veheti igénybe a szolgáltatást?

A szolgáltatást Ön, mint előfizető, valamint az Ön helyiségeiben tartózkodó személyek vehetik igénybe. Szolgáltatásunk bármely más kereskedelmi vagy nem kereskedelmi felhasználásához társaságunk előzetes hozzájárulása szükséges. E tiltás megsértése esetén jogunkban áll Önre az árlistában meghatározott, szerződés szerinti kötbért kiszabni.

4.4.2. Hogyan veheti igénybe a szolgáltatást?

A szolgáltatás igénybevétele során:

a) ne manipulálja a mediaboxot;

b) a szolgáltatást a specifikáció, az Általános Szerződési Feltételek és a jogszabályok szerint, csakis a nálunk regisztrált címen használja;

c) ne veszélyeztesse a szolgáltatás biztonságát, pl. különösen tiltott a kártyamegosztás. E tiltás megsértése esetén jogunkban áll az Önnel szembeni kártérítési követelés mellett az árlistában meghatározott, szerződés szerinti kötbért is kiszabni Önre.

4.5. Mi történik üzemzavar esetén?

Amennyiben a szolgáltatás nem érhető el, illetve a szolgáltatásban egyéb műszaki problémák merülnének fel, erről késedelem nélkül – legfeljebb a hiba felmerülésétől számított öt napon belül - bejelentést kell tennie az ügyfélszolgálatnál, amely esetben megpróbáljuk a felmerült problémát a lehető legrövidebb időn belül megoldani. Ha az ügyfélszolgálattal folytatott egyeztetés során felmerül a gyanú, hogy a mediabox (beleértve a távirányítót is) hibás, az ügyfélszolgálatnál megrendelheti a szerelői kiszállást, melyért a szerelő díjat számít fel, vagy személyesen intézheti a cserét a honlapon feltüntetett bármely forgalmazói ponton (a mediabox meghatározását lásd a 7.1 pontban). A következő lépések az ellenőrzést követően a mediabox állapotától függnek:

(a) ha a szolgáltatás igénybevételét meggátoló működési hiba beigazolódik: a készülék cseréjét ingyenesen végrehajtjuk a forgalmazói ponton, vagy kérheti az árlistában meghatározott kiszállási díj ellenében forgalmazó vagy külső szállító cég által;

(b) ha mechanikai rongálódást tapasztalunk: jogunkban áll az árlistában megadott, szerződés szerinti kötbért kiróni, különösen abban az esetben, ha a mechanikai rongálódás nem a szokásos kopás és elhasználódás következménye;

(c) ha a mediabox megfelelőképpen működik: felszámíthatjuk a készülék cseréjének díját az árlista szerint.

Mediabox: a fenti esetekben a mediaboxot azonos modellre, vagy ha ilyen nem áll rendelkezésre, hasonló (saját belátásunk szerinti) modellre cseréljük a honlapunkon feltüntetett bármely forgalmazói ponton, ügyfélszolgálati irodában vagy kiszállási díj ellenében a szolgáltatás helyén.
Az árlistában szereplő cseredíjat abban az esetben is felszámíthatjuk, ha Ön működőképes mediabox cseréjét kéri, pl. azért, mert más modellt szeretne, amennyiben a csere nem része a szolgáltatási csomag magasabb kategóriára (pl. HD csomagra) váltásának.

4.6. Lopáskár, tűzkár, vízkár

Amennyiben a mediaboxot az Ön érdekkörében ellopták, elveszett, illetve tűzkár vagy vízkár érte, térítésmentesen pótoljuk azt, ha Ön írásos bizonyítékot (pl. rendőrségi feljelentést, igénybejelentést stb.) szolgáltat számunkra erről a tényről.

4.7. A szolgáltatás szüneteltetése és korlátozása

4.7.1. Általános okok miatt

Operatív vagy műszaki okok miatt (pl. partnereink vagy egy műholdas szolgáltató által végzett műszaki karbantartás vagy hasonló okok miatt), valamely állami hatóság döntése alapján, válsághelyzetben, illetve valamely egyéb, lényeges közérdek miatt jogosultak vagyunk bizonyos szükséges időtartamra szüneteltetni vagy korlátozni Önnél a szolgáltatást. Honlapunkon lehetőség szerint az eseményt megelőzően tájékoztatjuk Önt a szolgáltatás minden lényeges szüneteltetéséről és korlátozásáról.

4.7.2. Fizetési késedelem miatt

Amennyiben Önnek díjtartozása keletkezik velünk szemben, emlékeztetőt küldhetünk Önnek (amelynek árlista szerinti költségét felszámíthatjuk). Ebben az esetben szolgáltató jogosult késedelmi kamat felszámítására. A késedelmi kamat mértéke megegyezik a Ptk. 6:48. § (1) bekezdésében meghatározott mértékkel. Amennyiben díjtartozását az erről szóló felszólításunkban megjelölt – de legalább 30 napos – határidő elteltét követően sem rendezi, jogunkban áll csupán néhány csatornára korlátozni az Önnek nyújtott szolgáltatást, amely korlátozott hozzáférésért Ön az árlistában megadott, korlátozással arányos díjat köteles megfizetni. Amennyiben a korlátozás időtartama a 15 napot meghaladja, teljes mértékben , legfeljebb 6 hónapra szüneteltethetjük az Önnek nyújtott szolgáltatást, és jogosulttá válunk a szerződés felmondására (lásd a 2.7.2.2 bekezdést), illetve a megfelelő, szerződés szerinti kötbér megfizetésének követelésére (5.4.2).

A fenti korlátozás keretein belül jogosultak vagyunk az Önnek nyújtott szolgáltatást alacsonyabb kategóriájú szolgáltatási csomagra változtatni, valamint a korlátozás időtartama alatt megtagadni a magasabb kategóriájú szolgáltatási csomagra váltás iránti kérelmét.

Amennyiben az Ön szerződése fizetési késedelem miatt nem került megszüntetésre, visszakapcsoljuk a szolgáltatást, ha díjhátralékát rendezte, valamint az árlista szerinti – amennyiben vannak ilyenek - egyéb fizetendő díjakat (pl. visszakapcsolási díjat), megfizette.

4.7.3. Az Ön kérésére

A szerződés időtartama alatt Ön tizenkét hónaponként legfeljebb 6 (hat) hónapos időtartamra jogosult kérni a szolgáltatás szüneteltetését. Amennyiben Ön hivatalosan kérte a szerződés megszüntetését, már nem áll módjában kérni a szüneteltetést. Ha Ön a szüneteltetést hűségidőszak alatt kérte, a hűségidőszak időtartama a szüneteltetéssel azonos időtartammal automatikusan meghosszabbodik. A szolgáltatás visszakapcsolásának árlistában szereplő díját ebben az esetben felszámíthatjuk.

4.7.4. Egyéb, az előfizetőnek felróható okok miatt

Jogunkban áll a szolgáltatást Önnél azonnali hatállyal, előzetes értesítés nélkül korlátozni vagy szüneteltetni, ha:

a)     fennáll annak alapos gyanúja, hogy Ön vagy valamely más személy visszaél az Önnek nyújtott szolgáltatással;

b)     Ön veszélyezteti a szolgáltatás biztonságát (4.4.2.).

4.8. Műholdpozíció váltás

Fenntartjuk a jogot arra, hogy partnereink segítségével változtassunk a szolgáltatás nyújtásának módján, vagyis hogy változtassunk a műhold pozícióján, amelyen keresztül a szolgáltatás az Ön számára elérhető. Erről Önt előzetesen tájékoztatjuk, és e téren az Ön megelégedésére egyeztetünk. Lehetőség szerint úgy végezzük el a változtatásokat, hogy közben szünetmentes szolgáltatást biztosíthassunk.

4.9. Kártérítési kötelezettség

Amennyiben a szolgáltatás nem hozzáférhető az Ön számára, a havidíj arányos összegével megegyező díjcsökkentést biztosítunk Önnek (a részleteket lásd a 6.3. pontban). Amilyen mértékben azonban azt a magyar törvények lehetővé teszik, nem vállalunk felelősséget, és nem tartozunk kártalanítani Önt, mint előfizetőt vagy a szolgáltatás bármely jogosult felhasználóját olyan károkért, amelyek a szolgáltatás megszakadása vagy hibás teljesítése miatt következtek be. A szolgáltatás díjszabását oly módon határoztuk meg, hogy az megfelelőképpen ellensúlyozza az e pontban előírt felelősség korlátozást a Ptk. 314. § (2) bekezdése szerint.

5. Árlista

5.1. Ön mikortól és mennyit köteles fizetni?

A szolgáltatás díját az aktiválás napjától (4.2) számítjuk fel Önnek. A szolgáltatásért felszámított díjat a szerződés tartalmazza (árlista vagy az adott kampány feltételei).

5.2. Mikor és hogyan küldjük meg Önnek az elszámolásokat

A szolgáltatás bizonylatait havi rendszerességgel állítjuk ki, de lehetőség van féléves vagy éves elszámolásra is. Az Előfizetői szerződés megkötésével Ön tudomásul veszi, hogy amennyiben nem választotta az írásos bizonylatküldés opcióját, jogosultak vagyunk a szolgáltatás teljes díjelszámolását elektronikus formában megküldeni Önnek. Amennyiben a bizonylatokat nyomtatott formában kívánja megkapni, kérésre azokat megküldjük Önnek. Műszaki lehetőségeink függvényében Ön kérheti, hogy a fizetés esedékességéről és a fizetendő összegről csak havi SMS-ben küldjünk értesítést. Amennyiben Ön jogi személy, és közösségi adószámát megadta, havi számlákat állítunk ki Önnek; ebben az esetben a jelen Általános Szerződési Feltételekben szereplő, elszámolásra vonatkozó egyéb rendelkezések annyiban alkalmazandók, amennyiben vonatkoznak Önre, beleértve pl. azt a feltételt, hogy korábbi számlákat nem áll módunkban utólagos másolatban újra kiállítani, ha Ön nem küldött értesítést számunkra a címzett jogi személy azonosítási adatainak változásairól.

5.3. Mikor és hogyan kell fizetnie?

A szolgáltatás díjának esedékességét közvetlenül a bizonylat tartalmazza. Amennyiben egyéb módon nem jelezzük, a bizonylat összegét legkésőbb az adott hónap 15. napjáig kell kiegyenlíteni. A fizetés módjáról a szerződés rendelkezik. Önnek a bizonylaton feltüntetett összeget a bizonylaton szereplő bankszámlaszámra kell átutalnia. Fontos, hogy amennyiben bankszámlánkra utalást teljesít, mindig pontosan tüntesse fel az ügyfélszámot, amelyet a bizonylaton is megtalál. Az Ön ügyfélszáma egyedi azonosító, amely jelzi számunkra, hogy Ön teljesítette a befizetést, így nem kell szükségtelenül emlékeztetőket küldenünk Önnek.

5.4. Kedvezmények

5.4.1. A kedvezmény összege

Módunkban áll az árlistában feltüntetett díjakból kedvezményt biztosítani Önnek. A kedvezmény jelenthet ismételten csökkentett szolgáltatási díjat vagy egyszeri kedvezményt az aktiválás díjából, illetve bármely más megállapodott kedvezményt. A kedvezmény mértéke a kedvezmény megállapításakor az árlistában szereplő díj és a megállapodott kedvezményes díj között számított különbség. Továbbá esetenként azt is felajánlhatjuk Önnek, hogy amennyiben Ön valamely külön, hűségidőszakot is magában foglaló előfizetési csomagra fizet elő, intézkedhetünk arról, hogy Ön a szerelőnek, vagy forgalmazónak fizetendő szerelési díjból is kedvezményt kaphasson.

5.4.2. A kedvezmény feltételei

Jogosultak vagyunk a szokásos díjainkhoz képest kedvezményes díjakban megállapodni Önnel, amennyiben Ön vállalja, hogy szolgáltatásunkat meghatározott hűségidőszakon keresztül igénybe veszi, és elfogadja, hogy amennyiben a hűségidőszakot nem tartja be, szerződés szerinti kötbért köteles fizetni. Az adott feltételeket rögzíthetjük kampányos formában, vagy biztosíthatjuk akár szóban, telefonon keresztül, pl. magasabb szolgáltatási csomag kategóriára váltáskor, vagy hűségnyilatkozat megújítása esetén.
Amennyiben Ön megszegte a hűségidőszakot (kampányos feltételeket), vagyis ha Ön a hűségidőszak lejártát megelőzően megszüntette a szerződést, vagy akár mi Önnek felróható okok miatt megszüntettük a szerződést (2.7.2.2), illetve szüneteltettük vagy korlátoztuk a szolgáltatást, illetve a 4.7.2 és 4.7.4 pontokban szereplő okok miatt alacsonyabb kategóriájú szolgáltatási csomagra módosítottuk az Ön szolgáltatását, jogosulttá válunk felszámítani az Önnel korábban megállapodott, szerződés szerinti kötbért. Amennyiben a szerelőn, vagy forgalmazón keresztül biztosítottunk Önnek kedvezményt (5.4.1.), jogunkban áll az adott kedvezménnyel megegyező összeget is felszámítani.

5.5. Mi történik, ha Ön elmulasztja a fizetést?

Amennyiben Ön a szolgáltatás díját nem egyenlíti ki szerződésszerűen, illetve kellő időben, a 4.7.2 pontban megadott eljárást követjük.

5.6. Fizetéssel kapcsolatos tájékoztatás

Kérésére az ügyfélszolgálaton keresztül, többek között az ügyfélszolgálat automatikus telefonrendszerén keresztül is, illetve lehetőség szerint honlapunkon keresztül tájékoztatjuk Önt a már teljesített befizetéseiről, valamint aktuális egyenlegéről.

5.7. Letéti díj

Kérhetjük Önt arra, hogy az általunk biztosított mediaboxért az árlistában meghatározott letéti díjat fizesse meg. Ezt az összeget jogunkban áll felhasználni a szerződés megszűnését követően esetlegesen fennmaradt fizetési kötelezettségei rendezésére, még abban az esetben is, ha a mediaboxot visszaszolgáltatta. Kérésére az ügyfélszolgálaton keresztül tájékoztatjuk Önt a letéti díj ilyen jellegű beszámításáról. A beszámítást követően az esetleges fennmaradó összeget visszafizetjük Önnek a szerződés lezárását követő 60 (hatvan) napon belül, vagy az összes kötelezettség rendezését (beleértve a mediabox visszaszolgáltatását) követően teljesítjük abban az időpontban, amelyik a kettő közül később következik be.

5.8. Egyszeri díjak a szerződés megszüntetése/megszűnése esetén

Az egyszeri díjakat nem áll módunkban visszafizetni Önnek.

6. Panaszkezelési eljárás

6.1. A panasz benyújtásának módja

Panasz benyújtható írásban, a webes űrlap kitöltésével a honlapunkon keresztül, illetve telefonon, telefonos ügyfélszolgálatunkon keresztül. Fel hívjuk szíves figyelmét, hogy a szerelésért semmilyen felelősséget nem vállalunk. Bármely – a szerelés során felmerülő hiba (pl. hibás parabola antenna) esetén – azzal forgalmazóval vagy szerelővel kell felvennie a kapcsolatot és bejelentenie a hibát, aki a szerelést Önnél elvégezte.

6.2. Beterhelt összeggel kapcsolatos panaszok

Amennyiben a szolgáltatásért beterhelt összeget vitatja, panaszt nyújthat be az adott bizonylatra vonatkozóan. Amennyiben Ön időben panaszt emel valamely bizonylattal kapcsolatban, a panasz benyújtásának a bizonylat esedékességére vonatkozóan nincs halasztó hatálya, ezért a beterhelt összeg befizetését teljesítenie kell.

6.3. Szolgáltatással kapcsolatos panaszok

Amennyiben Ön nincs megelégedve a szolgáltatás minőségével, panaszt nyújthat be az ügyfélszolgálatnál. Felhívjuk azonban figyelmét, hogy nem vállalunk felelősséget eseti szolgáltatás kimaradásért vagy néhány csatorna kieséséért, amennyiben azt pl. a jel feladásánál vagy az Ön vételi körzetében fennálló időjárási viszonyok okozták; az ilyen jellegű problémákért tehát nem áll módunkban Önt kártalanítani. Amennyiben azonban a szolgáltatás a mi hibánkból (pl. hibás mediabox miatt) 5 (öt) munkanapot meghaladó időtartamban szünetel, Ön kérheti az aktuális havidíj arányos csökkentését az 5 (öt) munkanapot meghaladó hibanapokra.

6.4. Hogyan és mennyi idő alatt dolgozzuk fel panaszát?

Panaszát igyekszünk a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb a bejelentéstől számított 30 (harminc) napon belül rendezni. Amennyiben a bizonylatkiállítással kapcsolatos panaszát indokoltnak találjuk, a szolgáltatást érintő többletterhelést ellentételezzük. Amennyiben a szolgáltatásra vonatkozó panaszát indokoltnak találjuk, a megállapított díjkedvezményt érvényesítjük. Felhívjuk figyelmét, hogy előfordulhat, hogy az adott korrekció végrehajtásakor az aktuális bizonylat már feldolgozásra került, ezért megtörténhet, hogy az adott korrekció csak a következő bizonylaton jelenik meg. Amennyiben panasza rendezésével nem ért egyet, az alábbi szervekhez fordulhat:

Budapest Főváros Kormányhivatalának Fogyasztóvédelmi Felügyelősége
Fogyasztókapcsolati Iroda
1088 Budapest, József krt. 6.
Telefonszám: + 36 1 459 4800
Telefax: +36 1 210 4677
Honlapja: www.nfh.hu

A Fogyasztóvédelmi Felügyelőség csak az egyéni előfizetők (Fogyasztók) panaszai alapján jár el. Az Előfizető a lakóhelye / tartózkodási helye szerinti illetékes fogyasztóvédelmi felügyelőség elérhetőségét a www.nfh.hu oldalon találja meg.

Az Előfizető a lakóhelye / tartózkodási helye szerinti békéltető testülethez is fordulhat; a Budapesti Békéltető Testület elérhetősége az alábbi:

Budapesti Békéltető Testület
Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf. 10. Telefonszám: +36 1 488 2131
Telefax: +36 1 488 2186
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

7. Mediaboxok

7.1. Mit nevezünk mediaboxnak?

A mediabox (értsd: a „beltéri egység” és kellékei, ú.n. kábelek és távirányító, valamint adott esetben vele együtt a smart kártya, esetleg a smart kártya önmagában) az az eszköz, amelyen keresztül Ön szolgáltatásunkat igénybe veheti, vagyis a jelet foghatja. A mediaboxot, típusától függően vagy bérbe adjuk Önnek, vagy térítésmentesen használatba adjuk. Kívánsága szerint saját beltéri egységet is használhat, ebben az esetben javasoljuk, hogy honlapunkon, illetve az eladóval vagy szerelővel ellenőrizze a smart kártyánkkal való kompatibilitást. Kérjük, vegye figyelembe, hogy nem vállalunk felelősséget, amennyiben az Ön beltéri egysége és a smart kártyánk nem kompatibilis. A smart kártyát minden esetben mi biztosítjuk. A jelen Általános Szerződési Feltételekben szereplő, mediaboxra vonatkozó hivatkozások mindig az általunk biztosított eszközre utalnak, nem pedig az Ön saját beltéri egységére vagy egyéb berendezésére. A mediaboxok leányvállalatunk tulajdonában vannak, azok tulajdonjoga nem száll át sem Önre, sem miránk.

7.2. A mediabox bérletbe történő továbbadása

Az árlistánkban feltüntetett rendszeres havidíjat számíthatjuk fel, amennyiben bizonyos típusú mediaboxot bérletbe kívánja venni. A mediabox bérletbe vételéért felszámított díj terhelése és megfizetése a szolgáltatás díjának terhelésével azonos módon történik.

7.3. A mediabox használatba adása

Amennyiben az árlista a mediaboxra nem állapít meg bérleti díjat, az eszközt térítésmentesen adjuk Önnek használatba.

7.4. A mediabox visszaszolgáltatása

Ön köteles a mediaboxot a szerződés megszűnését követő 8 (nyolc) napon belül a honlapunkon feltüntetett valamelyik forgalmazónál visszaszolgáltatni. Amennyiben a mediaboxot (és vele együtt a smart kártyát) Ön a fent említett időszakon belül nem szolgáltatja vissza, illetve hibásan vagy hiányosan (kábelek, távirányító nélkül) szolgáltatja vissza, jogosultak vagyunk az árlistában szereplő, szerződés szerinti kötbért felszámítani Önnek. Amennyiben Ön véletlenül saját berendezését (pl. saját beltéri egységét) szolgáltatja vissza, Ön jogosult annak visszaadását 60 (hatvan) napon belül saját költségére kérni, ellenkező esetben 60 (hatvan) napon túl jogosultak vagyunk a berendezést leselejtezni.

7.5. A mediabox megóvása

Ön köteles a mediaboxot megóvni a sérülésektől, az elveszéstől és a lopástól. A berendezést egyrészt megfelelő időben, másrészt jó állapotban kell hozzánk visszaszolgáltatnia (7.4). A lopáskárra, tűzkárra és vízkárra vonatkozó rendelkezéseket a 4.6 pontban is megtalálhatja.

7.6. A mediabox visszaszolgáltatása a szerződés megszűnése/megszüntetése előtt

Amennyiben a mediaboxot anélkül szolgáltatja vissza, hogy a szerződést megszüntetné, ez nem befolyásolja a szerződés érvényét, és nem tekinthető a mi hibánknak, ha a szolgáltatás ily módon nem áll Önnél rendelkezésre. Felhívjuk figyelmét, hogy ez esetben a szerződés továbbra is érvényben marad, és Ön köteles a szolgáltatásért felszámított díjat továbbra is megfizetni.

8. Egyéb rendelkezések

8.1. A szerződésre a magyar jogszabályok, különösen a Polgári Törvénykönyv rendelkezései irányadók. Amennyiben megállapításra kerül, hogy a szerződés bármely része érvénytelen, az a fennmaradó többi rendelkezés érvényét nem befolyásolja.

8.2. A szerződés aláírásával Ön a szerződés és részei szövegét elfogadja.

8.3. A jelen Általános Szerződési Feltételek 2014. április 24. napján kerültek kihirdetésre és 2014. április 29. napján lépnek érvénybe. Az Általános Szerződési Feltételek aktuális szövegét megtalálhatja honlapunkon.

Kérdése van? Segítünk!

Kapcsolat

@Írjon nekünk!
phoneHívjon minket! 06-40/150-150külföldről +36 1 688 10 48
logo-skypeSkype™-oljon velünk! upcdirect.magyarorszag